viernes, 16 de octubre de 2009


Alguien que me sepa escuchar & que se de cuenta cuando estoy mal,
alguien que me extrañe aunque hayamos pasado juntos todo el día,
alguien que me invite a conocer esa vida que siempre imaginé,
alguien que quiera vivir todo de a dos,
alguien que note lo que siento solo con mirarme, que elija estar conmigo aunque tenga otros planes.
Que llegue a sentir que antes de mí, ninguna otra existió,
alguien que se mate por mí & a veces quiera matarme, que se convierta en la persona más dulce del mundo de vez en cuando,
que haga de un día normal el más maravilloso de mi vida,
alguien que solo me abrace cuando tenga frío & me llame para desearme buenas noches,
alguien que piense en mí más de lo que lo acepta,
alguien que sienta que se cae el mundo si discutimos, que agote conmigo toda su dulzura, que me haga reír hasta llorar & por sobre todas las cosas,
tenga claro lo que siente por mí.
Alguien que me transforme en la chica mas histérica, celosa & pesada del mundo entero, e igualmente me quiera así;
alguien que diga que todas esas canciones de amor, lo hacen acordar a mí, aunque sea mentira;
alguien que me diga que estoy hermosa aunque todavía no esté del todo despierta, que me diga que le doy los mejores besos del mundo, aunque haya habido otra mejor,
que me diga que tengo los ojos más lindos, aunque sean iguales a todos los demás, alguien que piense que estoy equivocada & me diga: Sí tenes razón, solo para dejar de pelear; solo
quiero a alguien que me haga sentir la chica más afortunada de todo el universo solo por tenerlo a él, alguien que me saque el mal humor & me haga sonreír a pesar de que esté mal,
alguien que de vez en cuando se siente a leer todas mis cartas & mirar todas mis fotos, alguien que cuente los días que pasamos juntos, que me haga cosquillas & siga a pesar de mis gritos;
alguien que me haga las mejores escenas de celos, sabiendo que para mí es el ÚNICO. Que quiera cada centímetro de mí, que me ponga histérica & me haga gritar & luego, terminar besándonos.
Alguien que además de ser mi hombre, sea mi AMIGO. Que de verdad sienta lo que dice que siente por mí, solo quiero a alguien que no me haga sufrir, que no me cambie por NADA & me haga olvidar de TODO lo demás.

jueves, 15 de octubre de 2009


Alguien que me sepa escuchar & que se de cuenta cuando estoy mal,
alguien que me extrañe aunque hayamos pasado juntos todo el día,
alguien que me invite a conocer esa vida que siempre imaginé,
alguien que quiera vivir todo de a dos,
alguien que note lo que siento solo con mirarme, que elija estar conmigo aunque tenga otros planes.
Que llegue a sentir que antes de mí, ninguna otra existió,
alguien que se mate por mí & a veces quiera matarme, que se convierta en la persona más dulce del mundo de vez en cuando,
que haga de un día normal el más maravilloso de mi vida,
alguien que solo me abrace cuando tenga frío & me llame para desearme buenas noches,
alguien que piense en mí más de lo que lo acepta,
alguien que sienta que se cae el mundo si discutimos, que agote conmigo toda su dulzura, que me haga reír hasta llorar & por sobre todas las cosas,
tenga claro lo que siente por mí.
Alguien que me transforme en la chica mas histérica, celosa & pesada del mundo entero, e igualmente me quiera así;
alguien que diga que todas esas canciones de amor, lo hacen acordar a mí, aunque sea mentira;
alguien que me diga que estoy hermosa aunque todavía no esté del todo despierta, que me diga que le doy los mejores besos del mundo, aunque haya habido otra mejor,
que me diga que tengo los ojos más lindos, aunque sean iguales a todos los demás, alguien que piense que estoy equivocada & me diga: Sí tenes razón, solo para dejar de pelear; solo
quiero a alguien que me haga sentir la chica más afortunada de todo el universo solo por tenerlo a él, alguien que me saque el mal humor & me haga sonreír a pesar de que esté mal,
alguien que de vez en cuando se siente a leer todas mis cartas & mirar todas mis fotos, alguien que cuente los días que pasamos juntos, que me haga cosquillas & siga a pesar de mis gritos;
alguien que me haga las mejores escenas de celos, sabiendo que para mí es el ÚNICO. Que quiera cada centímetro de mí, que me ponga histérica & me haga gritar & luego, terminar besándonos.
Alguien que además de ser mi hombre, sea mi AMIGO. Que de verdad sienta lo que dice que siente por mí, solo quiero a alguien que no me haga sufrir, que no me cambie por NADA & me haga olvidar de TODO lo demás.

miércoles, 14 de octubre de 2009


"Los hombres nunca dicen lo que en verdad sienten por el que diran los demas y eso los convierte en unos imbeciles"ppedrÒ tte ammÒ (L

martes, 13 de octubre de 2009

mmejjÒr (L


bbòee chootaa hhoi postteò cmm voos (L
aver ppÒr emppiiezÒ cmm vos lÒquura (:
buuenoo mii neegra; priimerÒ de ttòh graciias (L
poor ttÒaas; estuubiistte siiempre ppah mii suciia;
appesar dee qomoÒ tte tttrattto ): ii ttÒ voos soos fieL (L
sabbess qe hace 6 añiittÒs tte qonoosqqò (:
eem essòs 6 añiittòs ppasamoos ppor muuchhò;
ppeleeas; llamttÒ; riissàs ii moomenttÒs hermoozÒss (:
de loos qquuales sÒm iinÒlviidabbles...!
nii ppemsar qe hasttta hace dias attras eraamÒs cuulÒ ii calzzÒm; (:
pperÒ ahooraa qe tenes NOVIO tte olviidas de mii ):
ii nò venis mmas a ver qqomÒ esttòii JAJA;
pperÒ tte qmmppremddò; noo lo dejas xqe sabbes qe va a veniir cm miigÒ xD qqomo dijo mamii ( P A T O ) ees ttu nooviiò; amoor de la miiqqa (:
ttooh um ttema qe nosoottras emttemddemÒss (:
Laa passÒ ppeeÒlaa cm voos goorda(L
lo uniiqqo qe esppero ess qe; jjamas nnÒss llegemÒss a ppeliiar (:
tte juurÒ qqe ssim voos no ssoii nnada euuh;
vÒs soos la uniiqiitta qe me qonoosee biiem peeÒlaa (:
laa qe siiempre esttubò; ii la qe jjumtta luchhamos ppÒr lleggar hoii
a domde esttamoss qomo esttamos; (:
ppasamos ppormuchhas qqòsas negrii jumttas;
graciias pòR ppagar siiempre miis cagaàdass, qe mme mmamdabba de chiiqqa :S; ppero buuenÒ; graciias a deeÒz voos me suuppiistte pperdonar ttòdas ii cadda una de eeLLàs (L
ssòs dde oooRooo chuqqi (L
laa verdadd qe soos esa N O V I A ii M E J O R A M I G A qqe nii tiira perder ppor pabbaddas; qqomo quuamdo eramos chiiqas;
qe noos dejjabamoos llennar la qqabbeza qqòm quualqiieraS:
de vverdad negrii; graciias ppr estoos 8 añiittos jjumttas (L
obbveÒ qqe estuubiimos ppeliiadas em essos 8 añiittos :S
ppero buenoo; loo qe valee qe siiempre nos perdonnamos (L
tte ammÒ muchiisiimò mmejor amiigga (L
soos mmas qe mii vida ppah mii euh (L
JJAMAS FALTTES (:
Micaela B Rodriguez AMA MUCHO A SU MEJOR AMIGA micaela A sanchez

hermozzuraa ttte aamÒ (L
sos eel aamoÒrr de miii viida;

ppeedrrÒ tte aammÒ qqòm la vviddà hermmòzzÒ
mmaññanna tte llevaamm ):

lunes, 12 de octubre de 2009


Luchii; amiiggÒ soos mii viida (L
loo qe tte aamO

domingo, 11 de octubre de 2009


Tee aamÒ abuueLa (L
Mass qe muchhÒ ssooh;
ttooh sabbe vvÒhh ;
abuuelO vÒhh noo tte vas; ):

booe hhoii qqÒm voos amoor;
iia qqe vvÒ qm miiggÒ noo ¬
bbooe sabbe ttodiitto iia;
noo diigo nnada..!
tte ammÒ muuchhÒ;
ttuu uniiqqa abuuelaa;

aabuueelÒ tte aammÒ (L

hhaii mmaa;
iiÒ sse qqe nnÒ esttas ppasammddÒ ppor uumm buuem moomeenttÒ:S ;
nnadiie loo estta pasammddÒ ppero buue;
euuh; sabbès qe te aamÒ aappssaar de ttÒ;
essttÒii feeliiz dde ttenertte qqomo mamii (L
vÒss siiempre estuubiistte cuuammdÒ tte necessiitte; aa essO nii hbLaar; hoii me ttÒqqa aamii hacertte la dÒSS;
obveeÒ qqe estttÒii; ii perddona ssii tte hhaggo ennÒjjar ppero essqe mme ppomggÒ um poqqÒ looqqa qqm lo qe passa; ees diifiiciil;
ppahh toooh; ppero buuenoo;
iio see q evoos me emmttemmdees ; (L
ii eeL sse vaa apooner mmejÒrr;
aauummqe noos naa ppasammo lloramddÒ;
tte ammÒ mmama; esppero qe ttoh ppasee rapiiddò; qqe eel see qqure (L
eeeL noo see vvaahh; (:

-


De mas esta decir "te extraño"
y el resto de cursilerías
no insistas en lo que hace daño
es otra frase de tu autoría.


A B U E L Ò - T E - A M Ò ( L

tte ammÒ


haai ttatta (L saliistte ttam H E R M O Z Ò emm essa footttò (L soos mii viida abuueloo; ii see qe sttas pasamddo ppor um maal momeentto hoi ppor hoi; toodos loo esttamos pasammddò; auumqqe vos diigas qe tte vas a mÒriir iio ttemgÒ ffè eem qee NÒ TE VÀS; voos tte qeddàs a viiviir mas aaññÒs; noo mee iimportta lo qe diigam loos ootross; ppero voos noo tte vas niinggun laddÒ; voos noo la poodes dejjar solaa a la iiaiia (L vos noo noos poodes dejjar sooloos; abuueloo voos no tte vass; :'( TE AMÒ ABUELO; voo soos mass q muuchoo paraa mii (L ; sii te vas tte vas cnmii viida; ionoo te voii a dejjar iir; abuueloo noo qiiero perdertte ): iio see qe el desttino es haciii; ppero voos ttennes qe aagguuamttar mas ttiiemppÒ; voos tennes qe sseguir cumpliiemddÒ aañÒss jumtto a noosootrÒss; faalttam tamttas qqoosah ttodabiia ppara viiviir; ttamttas palaabras ppara deciirnooss qe nunqqa nnÒs dijimòs; muuchhas qqoosass ssòm las qe faalttam viiviir qqm voos abbuuelò; ppor essoo no tte vas; iio see qe voos vas a ser fuuertte ii te vas a qqedar acaa (L lee agraadeesqqo miil vecees a diioz ii mas pporr dejjaarmee ser tu niietta; ess umm oorgguullÒ iimeennssò; iio emm essttos 14 añÒss qe ttemggò tte suppe vaalòrar ii qerer qqomo ttte debess; qommpparttiimos laagriimas, riisas, diisqquuciionness, de ttòh
fuerròm ttammttos moomennttos hermoozzò essos; qqe qiero seeguiir viiviiemddò juumtto a voos; loos qiiero viiviir hastta deciir BASTTA; ii ese moomeentto vaa a ser qquamddò iia allas viiviiddò tto; cuuamdoo allas conociddos ttoddòs ttuus viis niiettòs; esso qiiero aabuuelo; voos noo qiero qe tte vaallas eeuuh; iio tte aamò; sii voos tte vas; qqiem me vaa jooder qqomo voos? qiiem vaa aa ttomar matte ii ppeliiarmme ttoh loos diias? qiiem mee vaa a qerrer qomoo voos? deciime qqiem abuueloo; naadiie voos soos el uniiqqoò; ii sii aallggum diia diiòs noo loo permiitta te llevaa; qiiero qe seepas qe tte vas cnnmiiviida; iio dessde siiempre tte voii a esttar recoordammddo qomoo el M E J O R - D E - L O S - A B U E L O S (L voos fuistte ii vas a ser una piieza impporttamtte em mii roompeecabbezaas; tte ddòii las graciias ppor tÒhh loo qe has hhechho ppr mii (L; poor esas camiinattas hastaa laa iiglesiia; ppor cagarmme a peddò; por aacconseejjarmee siiempre; ppor ppeliiarme; ppor muchhaas qqoosa; soos mmas qe de ooro pparra mii (L
soos mii viida emmtteraa; soos una perssÒnna uniiqqa (L
nunnqq vaa a ver unÒ mejjor qe vooos;
TTE AMMÒ DEMACIIADÒ TATA;
ii voos noo tte vas; voos noo dejjas nuesttros qqÒraazònnes desstroozaaddòss; vooo sseeguis viivo ppa viiviir ttooh cmm noosootròss,,
tte aammo mmas qe muuchoo (L