miércoles, 25 de noviembre de 2009


eemttrastte en mii viida ii no me ddi qquemtta cuuamddo :$
tttttte aammÒ hermaniitto

Laa qqarra chhe x)
mmas fffeòs saaLiimos :S
ppero esa nochhe La odiie ttamttÒ;
ppero La ppsee biien iibuaL (:
ttttttte aamÒ ii mmiL graciias por esaa nochhe :$

martes, 24 de noviembre de 2009


ttttttttte aamo qmm Laa viidà

ttttttttttte aammÒ

Criistiiam tte aamÒ

Mii mmennÒr hhssÒ (L


Sòos muuchiiisiimmò ppemdejjo de MIERDA;
graciias poor miiL ii unaa (L