martes, 13 de octubre de 2009

mmejjÒr (L


bbòee chootaa hhoi postteò cmm voos (L
aver ppÒr emppiiezÒ cmm vos lÒquura (:
buuenoo mii neegra; priimerÒ de ttòh graciias (L
poor ttÒaas; estuubiistte siiempre ppah mii suciia;
appesar dee qomoÒ tte tttrattto ): ii ttÒ voos soos fieL (L
sabbess qe hace 6 añiittÒs tte qonoosqqò (:
eem essòs 6 añiittòs ppasamoos ppor muuchhò;
ppeleeas; llamttÒ; riissàs ii moomenttÒs hermoozÒss (:
de loos qquuales sÒm iinÒlviidabbles...!
nii ppemsar qe hasttta hace dias attras eraamÒs cuulÒ ii calzzÒm; (:
pperÒ ahooraa qe tenes NOVIO tte olviidas de mii ):
ii nò venis mmas a ver qqomÒ esttòii JAJA;
pperÒ tte qmmppremddò; noo lo dejas xqe sabbes qe va a veniir cm miigÒ xD qqomo dijo mamii ( P A T O ) ees ttu nooviiò; amoor de la miiqqa (:
ttooh um ttema qe nosoottras emttemddemÒss (:
Laa passÒ ppeeÒlaa cm voos goorda(L
lo uniiqqo qe esppero ess qe; jjamas nnÒss llegemÒss a ppeliiar (:
tte juurÒ qqe ssim voos no ssoii nnada euuh;
vÒs soos la uniiqiitta qe me qonoosee biiem peeÒlaa (:
laa qe siiempre esttubò; ii la qe jjumtta luchhamos ppÒr lleggar hoii
a domde esttamoss qomo esttamos; (:
ppasamos ppormuchhas qqòsas negrii jumttas;
graciias pòR ppagar siiempre miis cagaàdass, qe mme mmamdabba de chiiqqa :S; ppero buuenÒ; graciias a deeÒz voos me suuppiistte pperdonar ttòdas ii cadda una de eeLLàs (L
ssòs dde oooRooo chuqqi (L
laa verdadd qe soos esa N O V I A ii M E J O R A M I G A qqe nii tiira perder ppor pabbaddas; qqomo quuamdo eramos chiiqas;
qe noos dejjabamoos llennar la qqabbeza qqòm quualqiieraS:
de vverdad negrii; graciias ppr estoos 8 añiittos jjumttas (L
obbveÒ qqe estuubiimos ppeliiadas em essos 8 añiittos :S
ppero buenoo; loo qe valee qe siiempre nos perdonnamos (L
tte ammÒ muchiisiimò mmejor amiigga (L
soos mmas qe mii vida ppah mii euh (L
JJAMAS FALTTES (:
Micaela B Rodriguez AMA MUCHO A SU MEJOR AMIGA micaela A sanchez

No hay comentarios:

Publicar un comentario