miércoles, 26 de agosto de 2009

Buuenò mira qqòm qiiennes poostteò hoii (: ssii cmm eelloos :)
laa verrò,, julii, jonii, miiqqa (H ii siilvviia :) ees iimqqreiible cmoo loos ammò (:
uuttedess som mii viida auummqe hhallam muucchhas siissquciionnes (:
peroo eehh la qee hhaii viieja yoo los amo iibual (:

Verò : eem qe decirtte avoos hermmoozzà,, eem qe, tte amò de ppor de mmas iia :)
soos mii viida emtteraa puuqttiis,, :) ssiempre estuubiistte emm las buuenas ttamttò
qqomoo em las malàsss :) ssiiempre esttubisste diispuuestta a darmee ese hommbroo,
oo eesa oorejjah cuuamdò loo necesittabba (L
ii mmah qquuamddò se me arrmoo ffeò qqm essoo de la ttamaraa ( gatttò ) :S tte aaqordass? noo, ffuue oorriible esse ddia :S ii mmas loo qe siigiieròmm :( umm bbajom
maneejjaba yoo,, ii toodo porr laa ffeà ii goorda dee la merceeddee qe salttò pa el ojette,:S
peroo buuenoo loo mams iimmpporttamtte ffue qee voos me viiniistte a verr
al ootroo ddia qe ppasò tood ii re doormiida yoo tte decia ssii ssii :S aajja,, nnoo sabbiia nii de qee mee hablaabass (: voohh re ppreooqquu aahhi traattammdò de deciirmme ii qqomttarme toodoo, ii yoo ttirada em laa qqama siim dartte laa noociom dee loo qe qeriias deciirmme :S ppero buuenoo dessqques a la tarde mee piidistte qe valla ppa hhblar mejoor haci mmas ppeolaa (: i buuenoo juii ii el re barrdò bluudahh,, :( nii daa acoordarsse de esòh ajjaa,, dessqque qe cmtte tooa laa hiistoriia deciia qe nii dabba cmmtar esò :( qee ppajjerah eehh :)
ppero buuenoo eeuuh,, soo mii viida aamoor, jjammas tte olviides qe tte ammo mmas
qee aa nnadiie (: ssos mmmas qq ooroo ppa miii viieja.!
essttoii oobbveò,, ii sabes toodoo tte amò hhSà (L
Julii : buenoo qe deciirtte avos hermaniitta eemm..!
qe ahoora mmas qe nuunqqa mee esttoii llebammddò re ppeola qqom voos (:
laa verdadd qe eess allgò qe noo se ppuede qqreer,, (:
viiviiamos a las puutiiadas ii ahoora noo ajjaa,, ess allgò ree booniittò essttò,
xqee haceemmò ttodiittò juumttas hhaccii re amor :) laa re qqomfiiannza hhaii (:
ii ess allgò qee nii da ppa qe se qqoortte (: ppoorqe ahhoora mmas qe nunqqa,
tte qiierò aa mi laddoò (: soos loo mas iimporttamtte boobii,,
voos sabbes qe esttoii em laa qe seeaa (:
voo decci noommas iii iio ttoii hhaaii (:
buuenoo looqqiiyaa noo see qee deciirtte ssii esstas em toodos los ppstt, (:
maa ffiiguureetti ttas ahhoora (: uuum poostteò ii esstas vooh peroo cchhe,,
ajjaa,, te amò bluuda, (: mi ssumdunnà hhssà (L


Jonii : emm q
ee decciirtte a vos hhssò dee mmii viida
eem qe ttte amò de mmas estta diichò,
hhace rattò (: i eemm,,
qe see yoo sii sabe toodiitò tammbn :)
graciias por esstar siiempre haaii aladdò (:
roompiiemddò las boolas ppero esttas JAJAJ,
menntiira amor voos noo jjodes pa nnada,,
mii viida sooh auummqe me emmggaññes :(
ii bueno cchhe,, :)
ahoora ttas em toodos los postteeòs :)
jajaj tte amò ttamttò tammtò (L
qee noo qiierò pperddertte ppor nnadaa eeuh..!
voos sabbes qe vvoii a sstar haii siiempre :)
rommpiiemdò las boola ppeliiamdòtte oo alggò
ppero voi a estar jajaja,,
buuenoo eeuuh qe deciirtte em noosee,,
yaa tttèe loo diije toodo em el otro poosst :)
ppero iibuaal eeii..! sabbess qe tte ammò
qqom laa viiddà a voos, :)
ii hhace bbammdaa noo te vveeò ffffffffà - :(
ii ell sabbadò juuggas maa amoor, (L
buuenoo eeuuh..!! :S
tte ammò qqom la viida hhssò (LSiilviia : emm qe decirrte a voos madriinaa :)
eemm qe tte qqierò muuchiisiimò diivinaa, :)
sos muuchhò ppaa mii euuh :)
aauummqe naasè, muuccho nooo nos vemoos,
jajaj,, pero eeh la qe hhaaii eeuuh,
ssos laa mejor viieja (Y
ttee qiierò demmaciiaddò a vooh hssà,, :)
nunqqa faalttess :) ttee qqiierò ttamttò (L
ii buuenoo yyo qe mee ammò muuchiisimò (L
mmas qe aa toodoh (H
laa fachha mannejjo yoo JAJJA,,

1 comentario:

 1. heuuu te estraño mas que mucho yo a voos!!
  me debes una salida..
  te prometo que la voi a cumplir
  voos decimee cuandoo..
  que no sea berlin..
  besos te amo nietiitaa..

  ResponderEliminar